Valtuustoryhmän säännöt

Valtuustoryhmän säännöt

Salon Seudun Vihreiden Valtuustoryhmän säännöt 2017 – 2021

25.9.2017

VALTUUSTORYHMÄN SÄÄNNÖT

 1. Valtuustoryhmän muodostavat vihreiden ehdokaslistalta valitut varsinaiset valtuutetut ja varavaltuutetut. Äänivaltaa ryhmän kokouksissa käyttävät varsinaiset valtuutetut tai heidän tilallaan kokouksissa olevat varavaltuutetut äänimääräjärjestyksessä. Läsnäolo- ja puheoikeus ryhmän kokouksissa on valtuustoryhmän jäsenien lisäksi puolueen kaupunginhallituksen sekä lauta- ja johtokuntien edustajilla sekä muilla Salon Seudun Vihreiden jäsenillä.
 2. Valtuustoryhmä valitsee kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessaan ryhmälle puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Sihteeriksi voidaan valita myös sellainen henkilö, joka ei ole ryhmän jäsen. Kokouksen muistio jaetaan mahdollisimman nopeasti ”Salo-luottamus”sähköpostiryhmään.
 3. Valtuustoryhmä voi hyväksyä ryhmän jäseneksi anomuksesta muun puolueen tai valitsijayhdistyksen listalta valitun varsinaisen valtuutetun, jos hän sitoutuu noudattamaan Vihreän Liiton, vihreiden Varsinais-Suomen piiriyhdistyksen, Salon Seudun Vihreiden ja vihreän valtuustoryhmän periaatteita ja sääntöjä.
 4. Valtuustoryhmä kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa pääsääntöisesti valtuuston kokouksen yhteydessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Valtuustoryhmä osallistuu mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen sunnuntain keskustelutilaisuuksiin.
 5. Vaalien jälkeen yhdistyksen yleiskokouksessa hyväksytään paikkaneuvottelujen jälkeen yhdistyksen valitseman sisäisen työryhmän esitys luottamuspaikkajaosta. Luottamuspaikkoja täytetään liitteenä olevien perusteiden mukaisesti. Lopullisesta luottamuspaikkajaosta päättää valtuustoryhmän kokous.
 6. Valtuustoryhmän päätöksenteossa noudatetaan normaalia kokousmenettelyä. Kokouksista laaditaan muistio. Ryhmä voi kokouksissaan kuulla asiantuntijoita.
 7. Ryhmän valtuutetun tulee ennen valtuuston kokousta ilmoittaa ryhmälle hyväksymistään kannanotoista sekä niistä aloitteista ja muista toimenpiteistä, joihin hän aikoo ryhtyä.
 8. Valtuustoryhmää edustavat neuvotteluissa muiden ryhmien kanssa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja Salon Seudun Vihreiden puheenjohtaja. Lisäksi neuvottelijoina voivat toimia muut nimetyt ryhmän jäsenet.
 9. Valtuustoryhmä voi erottaa määräajaksi tai pysyvästi jäsenen, joka kieltäytyy noudattamasta yhteisesti sovittuja menettelytapoja tai muutoin rikkoo puolueen periaatteita.
 10. Valtuustoryhmän päätösten tiedottamisesta vastaa ryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jollei toisin ole päätetty.
 11. Muilta osin valtuustoryhmä noudattaa työskentelyssään kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen mukaista kokouskäytäntöä.
 12. Valtuustoryhmän jäsen on velvoitettu ilmoittamaan mahdollisesta esteestä välittömästi valtuustoryhmälle, varajäsenelle sekä kokouksen tai tapahtuman kutsujalle.

Hyväksytty valtuustoryhmän kokouksessa 25. päivänä syyskuuta 2017

Luottamuspaikkajakokriteerit

1. Jääviys. Jääviyden suhteen vihreät ovat aina noudattaneet tiukkaa moraalia (ja vaatineet sitä muiltakin), joten tarkista asia omalta kohdaltasi. Mieti myös hetki tulevaisuuttasi: jos olet aikeissa hakeutua seuraavan neljän vuoden aikana kaupungin kulttuuritoimen palvelukseen, ei Sinun nyt kannata pyrkiä vapaa-aikalautakuntaan, vaikka ala kiinnostaisikin.

2. Sukupuoli. Paikat ovat useimmiten joko mies- tai naispaikkoja, eikä siinä narinat auta.

3. Äidinkieli. Suurin osa paikoista on suomenkielisille, ja näihin käy myös suomella pärjäävä ruotsinkielinen. Osa paikoista on kuitenkin äidinkieleltään ruotsinkielisille, eikä tämä kriteeri ole mikään kielitaitotesti.

4. Kaupunginvaltuuston jäsenyys. Muiden kannalta joskus hiukan harmillinen tosiasia on, että valtuutetuilla on tietty etulyöntiasema. Heidän luottamuksensa on kuitenkin kansa punninnut ja hyväksi havainnut. Kaupunginhallituksen jäseniksi valitsemme vain valtuutettuja.

5. Me vihreät emme yleensä ole panneet paljoa painoa äänimäärien osoittamiin “tärkeysjärjestyksiin”, mutta jossain määrin kansan osoittama luottamus saattaa päteä lievempänä versiona varavaltuutettuihin ja muihin hyvin ääniä saaneisiin.

6. Asiantuntemus. Onko ehdokkaalla koulutusta / muuta asiantuntemusta / harrastuneisuutta / kykyä luottamustoimessa käsiteltävien asioiden ymmärtämiseen ja kriittiseen harkintaan?

7. Ahkeruus. Ymmärryksen lisäksi pitää löytyä myös ahkeruutta, sillä listat saattavat olla pitkiä, lisämateriaalit runsaita ja kokouksiakin voi olla usein. Kokoukset ovat yleensä iltaisin, joten lastenhoitokin pitää järjestyä ja muiden harrastusten tarpeen tullen väistyä. Aikaa pitää varata kokouksen lisäksi myös keskusteluun käsiteltävistä asioista varajäsenen / toisen jäsenen kanssa sekä tärkeistä ajankohtaisista asioista ja budjettiasioista tiedottamiseen valtuustoryhmälle sekä jäsenistölle.

8. Oma innostus ja kiinnostus. Kiinnostus on tärkeä ja tarpeellinen kriteeri, mutta yksin se ei kuitenkaan riitä, sillä suuri innokkuus yhdistettynä suureen tietämättömyyteen on tuhoisa yhdistelmä.

9. Yhteistyökyky. Asiantuntemus ja innostus eivät tuota tulosta, jos henkilöllä ei ole yhteistyökykyä. Hyvä luottamushenkilö osaa myydä ajatuksiaan ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, sillä luoja paratkoon, että ne muiden puolueiden ihmiset voivatkin toisinaan olla erilaisia…

10. Oma ehdokkuus kunnallisvaaleissa on tärkeä kriteeri. Arvostamme ihmisiä, jotka ovat panneet itsensä, aikansa ja rahansa peliin vihreän aatteen eteen.

11. Toiminta vihreissä luottamustehtävissä. Arvostamme myös niitä, jotka ovat pätevöityneet vihreän politiikanteon kentillä. Hyvät tulokset aiemmissa luottamustehtävissä ovat iso plussa. Arvostamme myös niitä ahkeria ihmisiä, jotkaovat puurtaneet vuosikausia vihreiden sisäisissä luottamustehtävissä – me kun emme tunnetusti maksa edes kokouspalkkioita.

12. Rotaatio. Edellisestä huolimatta yksi tärkeä periaate vihreässä liikkeessä on aina ollutrotaatioperiaate. Kenenkään ei pitäisi istua samassa tehtävässä niin kauaa, että sammal alkaa kasvaa päälaella. Käytännössä tämä on yleensä merkinnyt kahta kautta. Rotaatioperiaatteesta voidaan poiketa, mutta syyn pitää olla erityisen hyvin perusteltu.

13. Ei montaa luottamustehtävää samalle ihmiselle. Ammoisilta ajoilta tulee myös periaate, että kenellekään ei pitäisi kertyä montaa luottamustehtävää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että emme valitse ketään varsinaiseksi jäseneksi kahteen lautakuntaan. Myöskin varapaikkojen ja kauden aikana kertyvien luottamustehtävien suhteen on syytä harjoittaa itsekritiikkiä. Haluamme, että henkilö hoitaa mieluummin yhden tehtävän kunnolla kuin monta tehtävää huonosti. Jos keräät itsellesi runsaasti luottamustoimia, olet velvoitettu selkeästi tavallista suurempaan työpanokseen.

14. Vihreän aatteen tuntemus. Jos vihreät periaatteet eivät ole sinulle kovin tuttuja, olet mielestämme edustajanamme velvoitettu perehtymään niihin jossain määrin. Vihreille paikoille valitut ihmiset eivät istu luottamuselimissään ajamassa yksin omia etujaan ja käsityksiään, vaan vihreitä äänestäneiden salolaisten ja vihreän liikkeen ajatuksia sekä Salon kaupungin etua.