Salon seudun vihreiden syyskokous esittävät:

Kaivokset kuntoon, lähimetsät virkistyskäyttöön

Suomen ympäristökeskuksen mukaan Salon seudulla on neljä vanhaa kaivosta, joista voi olla haittaa ympäristölle. Vuoden 2013 alussa valmistuvan Ely-keskuksen tarkemman selvityksen jälkeen tiedetään mikä tilanne Aijalan, Iilijärven, Metsämontun ja Orijärven vanhoissa kaivosympäristöissä on.
-On hyvä asia, että viranomaiset ovatselvittämässä vanhojen kaivosten ympäristöhaitat. Nyt on korkea aika ryhtyä toimiin mahdollisten haitallisten päästöjen lopettamiseksi ja vanhojen kaivosalueiden palauttamiseksi turvalliseen ja käyttökelpoiseen tilaan. Salossa ympäristönsuojelu pitää nostaa sille kuuluvaan rooliin, vaati Salon seudun vihreiden syyskokous sunnuntaina 2.12. Salossa pitämässään kokouksessa.
Kaivosyhtiöllä on jo nykyisin vastuu saattaa kaivosalue lopetuksen jälkeen sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle tai ihmisille. Vanhoissa kaivoksissa on saatettu jättää taivasalle rikastusjätettä ja kiviainesta, josta voi vapautua hapettumisen seurauksena luontoon hapanta ja metallipitoista valumavettä.
Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan  pintavesien metallipitoisuuksia seurataan säännöllisesti Kiskonjoen alajuoksulla. Useimpien metallien pitoisuudet ovat alempia kuin muissa Varsinais-Suomen joissa.  Sensijaan Määrjärvi-Orijärvellä raskasmetallipitoisuudet ovat korkeita. Korkeat pitoisuudet voivat johtua vanhasta kaivostoiminnasta,  mutta  voivat osin johtua myös kallioperän suurista pitoisuuksista.
Suomessa on meneillään EU:n ja ympäristöministeriön  käynnistämä käytöstä poistettujen ja hylättyjen kaivosjätealueiden tilan kartoitus Suomessa (KAJAK-hanke). Salon kaupungin alueella sijaitsevat kohteet, (Aijala, Iilijärvi, Metsämonttu ja Orijärvi) kuuluvat tämän selvitystyön kohteisiin.
Salon seudun vihreät muistuttavat, että  mikäli vastuussa oleva kaivosyhtiö on tehnyt konkurssin tai lopettanut toimintansa, jäävät kustannukset maanomistajien tai veronmaksajien maksettaviksi.
-Suomalainen kaivostoiminta pitää saattaa nykyaikaan myös ympäristönsuojelun osalta hyödyntämällä uusinta ympäristöteknologiaa. Näin vältämme uudet talvivaarat  ja kehitämme parempaa kaivostoimintaa,  Vihreät sanovat.
Salon seudun vihreät iloitsevat koulujen ja päiväkotien kiinnostuksesta lähimetsiin ja niiden hyödyntämisestä osana kasvatusta.
–Teijon mahdollinen kansallispuisto on kaikille salolaisille ja varsinkin  luonnolle arvokas asia. Myös pienimuotoisempi metsien suojelu on Salossa tärkeää ja Luonnonmetsäsäätiön toiminta on tästä hieno esimerkki.
Kaupunkilaisten osallistuminen  lähimetsiensä hoitoon on mainio malli sekä toimivasta lähidemokratiasta käytännössä että luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta.

Lisätietoja Wilhelmiina Kallio 050 5642392