Yhdistysten hanketoiminta on kunnille tärkeää: Alueelle saadaan EU-rahoitusta ja tuloksena viihtyvyys, sekä elinvoima kasvavat. Kunnat eivät kykene yksin tekemään kaikkea, vaan paikallista innostusta tarvitaan myös. Hankkeita voivat olla esimerkiksi kokoontumispaikkoina olevien kylätalojen kunnostustyöt, maiseman ja lähiympäristön hoito, lähipalveluiden tuottaminen, pitkäaikaistyöttömien työllistäminen, maahanmuuttajien kotouttaminen, työikäisten työ- ja toimintakunnon parantaminen, aktivoivan toiminnan järjestäminen nuorille ja ikäihmisille, kylien elinkeinojen kehittäminen, kulttuurityö, turvallisuuden parantaminen sekä monenlainen muu kuntaa hyödyttävä yleishyödyllinen työ. Useimmiten kunnat saavat em. paikallisten hankkeiden ja vapaaehtoistyön yhdistelmästä suoraa tai epäsuoraa taloudellista hyötyä, joka osaltaan keventää kuntien kustannustaakkaa, lisää kunnan elinvoimaa sekä parantaa kuntalaisten viihtyvyyttä. Yleensä kehittämishankkeissa tehdään niitä pieniä asioita, jotka näkyvät asukkaiden arjessa.

Suurena ongelmana ja hanketoiminnan toteuttamisen esteenä paikallisilla kylä- ja vastaavilla yhdistyksillä on Salon kaupungissa väliaikaisrahoitus kehittämishankkeiden toteuttamisen aikana. Paikallisilla yhdistyksillä oman pääoman määrä on yleensä vähäinen, joten hankkeiden väliaikaisrahoitus on pulmallista, vaikka päätös kustannusten korvauksesta olisikin jo olemassa. Hankkeiden maksatuksen perusperiaate on se, että Leader-ryhmä/ELY-Keskus, voi maksaa hankkeen toteutumisesta syntyneet kulut vasta sen jälkeen, kun ko. laskut on jo maksettu. Tämä on suuri haaste pienille ja vähävaraisille paikalliskehittäjille. Väliaikaisrahoituksen puuttuessa hankkeet jäävät usein toteuttamatta sekä sen järjestämisen vaikeus voi johtaa kansallisella tasolla myös siihen, että EU:n kehittämisrahoitusta ei pystytä hyödyntämään täysimääräisesti, jolloin nämä varat jäisivät osin käyttämättä, mikä huonontaisi Suomen asemaa EU-kehittämisvarojen saajana.

Paikallisten yhdistysten hanketoiminnan tukeminen väliaikaisrahoituksella, ei tämän hetken korkotasolla ole kovinkaan mittava sijoitus kunnilta yleishyödyllisten ja kuntia hyödyttävien kehittämishankkeiden edistämiseksi. Kyse ei yleensä ole kuntien talouden volyymiin nähden merkittävästä likviditeettirasituksesta.
Parhaimmillaan paikallinen kehittäminen on kunnalle unelmadiili: Asukkaat sitoutuvat talkootyöhön, alueelle saadaan EU-rahoitusta ja tuloksena viihtyvyys, harrastusmahdollisuudet sekä elinvoima kasvavat.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Salon kaupunki tukee kehittämistyötä myöntämällä paikallisille yhdistyksille väliaikaisrahoitusta hankkeiden toteuttamiseen siksi ajaksi, kunnes hankkeiden maksatusviranomaiset ehtivät tekemään maksatuspäätökset. Väliaikaisrahoitusta voitaisiin myöntää myönteistä hankepäätöstä vastaan.