Salon kaupunki järjestää kuntalaisille monenlaisia palveluita. Osa niistä on lakisääteisiä ja osa harkinnanvaraisia.

Nyt tiukentuneessa taloustilanteessa haetaan säästöjä kaikilta sektoreilta. Tämän vuoden budjettiin tehdään kuuden miljoonan tarkistukset ja ensi vuoden budjettiin 10 miljoonan leikkaukset.

Tällaisten summien kerääminen on todella haastavaa. Lautakunnat käsittelevät huhtikuussa tämän vuoden budjettitarkistuksia. Niiden pohjaksi virkamiehet ovat koonneet listat kaupungin tuottamista harkinnanvaraisista, siis ei lakisääteisistä toimista.

Me kuntalaiset emme aina tiedä, mitkä palvelut ovat lakisääteisiä ja mitkä harkinnanvaraisia. Avoin keskustelu tulevista säästöistä helpottaa niiden hyväksymistä. Jokainen joutuu osallistumaan näihin säästötalkoisiin.

Julkaisemme ohessa virkamiesten kokoamat listat kaupungin nykyisistä harkinnanvaraisista palveluista ja niiden kustannuksista.

Kunkin toimialan listan lopussa on erikseen lautakunnalle tehty säästölistaesitys, nämä listat on luettavissa myös Salon kaupungin nettisivuilta esityslistojen liitteistä.

Sivistystoimi

Yhteensä:
2013 – 5 337 880 euroa
2014 –  1 492 000 euroa
2015 –  126 000 euroa

Sivistystoimen sopeuttamisohjelma vuosille 2013–2014

1. Toimialan yhteiset säästökohteet

Vuosi 2013

– kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden avustukset noin 350 000 euroa
– kotihoidon kuntalisä 800 000 euroa
– kolmen viikon lomautus lukuun ottamatta opettajia, lastentarhanopettajia ja hoitajia, säästöä 756 000 euroa

Säästö edellyttää vuonna 2014 rakenteellisia muutoksia
– koulutusmääräraha 200 000 euroa
– matkakulut 50 000 euroa
– aineet ja tarvikkeet 250 000 euroa
– Polku-projektin lakkauttaminen 93 300 euroa

Vuosi 2014

Kaksikymmentä koulunkäyntiavustajia irtisanotaan vuoden alusta, säästö noin 400 000 euroa.

2. Perusopetuksen sopeuttamisvaihtoehtoja

2.1. Kouluverkkomuutokset täysimääräisinä
Nurkkilan ja Mussaaren koulujen lakkauttamisen säästö täysimääräisenä vuonna 2013. Vuoden 2012 budjetissa säästöistä toteutuu vasta 41 prosenttia vuotuisesta kokonaissäästöstä, säästöarvio 240 000 euroa.

2.2. Tuntikehyksen pienentäminen
Koulujen opetustuntiresurssia eli ns. tuntikehystä pienennetään edelleen, säästöarvio 100 000 euroa.

2.3. Opettajien lomautus ns. opettajatyöpäivien ajaksi opetustuntien ulkopuolella (aiemmin tunnettu ns. Veso -koulutuspäivinä)
Opetusalan virkaehtosopimuksessa kuuden tunnin pituisia opettajatyöpäiviä on vuodessa kolme. Näitä päiviä voidaan käyttää lomautukseen vaarantamatta opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista ja oppilaan oikeutta opetukseen, säästöarvio 200 000 euroa kolmen päivän lomautuksesta.

2.4. Koulunkäyntiavustajien tuntiresurssin leikkaus
Koulunkäyntiavustajien tuntiresurssia supistetaan nykyisestä noin 3171 tunnista 3000 tuntiin, säästöarvio noin 120 000 euroa.

2.5. Koulukuljetusoikeuden rajaaminen minimiin
Perusopetuslain mukaan oppilas on kuljetettava kouluun, mikäli koulumatka ylittää viisi kilometriä. Salossa on päätetty myöntää koulukuljetus 1-2 luokkien oppilaille matkan ylittäessä kolme kilometriä. Noin 250 oppilaalta päättyisi koulukuljetusoikeus, mikäli mainittu kolmen kilometrin raja alkuopetuksen oppilailta nostettaisiin viiteen kilometriin. Perusopetuksessa on noin 1850 kuljetusoppilasta ja kuljetuskustannukset ovat noin 2,6 miljoonaa euroa. Säästettävän euromäärän arviointia vaikeuttaa se, että usein samassa autossa on myös oppilaita, joiden koulumatka ylittää viisi kilometriä. Kuljetuskilometrit eivät välttämättä vähene, vaan alle viiden kilometrin koulumatkalaiset jäävät ilman kyytiä, säästöarvio noin 200 000 euroa.

2.6. Määräaikaisten sijaisten käytön optimointi
Opettajien sijaisuuksien kohdalla toimitaan niin, että sijaiset palkataan vain koulun toiminta-ajaksi. Kaupunginhallituksen 2008 vahvistama sopimus palkata sijainen koko virkavapaan ajaksi, siis myös lomakaudelle, tulee tässä yhteydessä kumota, säästöarvio noin 100 000 euroa.

2.7. Vapaaehtoisen A2–kielen opetuksen lopettaminen
A2–kieli on neljänneltä luokalta alkava vapaaehtoinen saksan kieli. Perniön ja Särkisalon alueilla tarjotaan A2-kieleksi ruotsia. On mahdollista, että nämä kaikki lopetetaan. A2–kielen opetuksen lakkauttaminen heikentää mahdollisuuksia kielenopiskeluun, säästöarvio noin 70 000 euroa.

2.8. Oppilaskerhojen lakkauttaminen
Perusopetuksen kerhotoiminta on tarkoitettu peruskoulun vuosiluokkien 1–9 oppilaille. Kerhotoiminta on oppilaille maksutonta ja vapaaehtoista. Salon kouluissa järjestetään lähes kaikissa viikoittain yksi tai useampia kerhoja. Kerhojen lakkauttaminen olisi päinvastainen toimi valtakunnallisten suosituksiin ja linjauksiin nähden ja heikentäisi oppilaiden mahdollisuutta osallistua ohjattuihin harrasteisiin, säästöarvio noin 80 000 euroa.

2.9. Uimaopetuksen toteuttamista koskeva muutos
Salon peruskoulun 1–3 luokkien oppilaille on järjestetty uimaopetusta Salon uimahallin tiloissa ammattimaisen uimaopetushenkilöstön kautta. Tämän ammattimaisen toiminnan lakkauttaminen ja siirtäminen opetushenkilöstölle heikentää oppilasikäluokkien uimaopetuksen laatua, säästöarvio noin 40 000 euroa.

2.10. Ruotsinkielisen opetuksen supistuminen
Ruotsinkielisen opetuksen kysynnän ja oppilasmäärän vähenemisestä johtuen toinen opetusryhmä lopetetaan Halikko Svenska skolanista. Koulussa jatkaa yksi opettaja ja avustaja, säästöarvio 50 000 euroa (vuonna 2013, josta 41 prosenttia jo syyskaudella 2012)
2.11. Kesävirkistyskeskus Klippulan toiminta-ajan lyhentäminen
Toiminta-aika supistetaan neljään viikkoon ja viiteen leiriin kesäkuussa, säästöarvio 25 000 euroa.

2.12. Iltapäiväkerhotoiminnan ja aamupäivätoiminnan (kolme kerhoa) lopettaminen
säästöarvio 600 000 euroa.

3. Nuorisopalvelujen sopeuttamisohjelma

3.1. Bändi- ja mopohallitoiminnasta luopuminen
Bänditilat sijaitsevat Halikossa ja Salon keskustassa. Mopohallitoiminta toteutetaan yhdistyksen vapaaehtoisvoimin. Kaupungin osallistuu osittain toiminnassa tarvittavien tarvikkeiden hankintaan ja tarjoaa toiminnalle tilat. Sisältää toimitilavuokrat, siivous- ja puhtaanapitopalvelut sekä tarvikkeita ja kalustoa, säästöarvio 37 000 euroa.

3.2. Nuorisotiloista luopuminen
Nuorisotilatoimintaa 18:sta paikassa. Tilat ovat tärkeitä kokoontumis- ja harrastuspaikkoja nuorille. Lisäksi tiloissa on kaupungin sisäistä muuta toimintaa sekä yhdistysten järjestämää toimintaa. Viiden (Angelniemi, Hajala, Vartsala, Kaivola ja Teijo) nuorisotilan ohjaus- ja valvontatehtävät ostetaan ostopalveluna paikallisilta yhdistyksiltä. Näistä neljässä käytetään yhdistysten tiloja nuorten kokoontumispaikkana. Lisäksi Perniössä yhdistyksiltä ostetaan osittain ohjaus- ja valvontatehtävät.

Kiikala 18 000 euroa
Kuusjoki 23 000 euroa
Suomusjärvi 19 000 euroa
Ollikkala 31 000 euroa
Tupuri 19 000 euroa
Särkisalo 15 000 euroa
Halikko 45 000 euroa
Angelniemi 5 000 euroa
Hajala 10 000 euroa
Vartsala 4 000 euroa
Märynummi 22 000 euroa
Kisko 40 000 euroa
Muurla 18 000 euroa
Teijo 4 000 euroa
Inkere 17 000 euroa
Kaivola 4 000 euroa
Keskusta 53 000 euroa
Perniö 25 000 euroa

Luvut sisältävät toimitilavuokran, siivous- ja puhtaanapitopalvelut, palkkakustannuksia sekä tarvikkeita ja kalustoa, muttei vakituisen henkilöstön palkkakuluja.

4. Kirjastopalveluiden sopeuttamisohjelma

4.1. Halikon kirjaston sulkeminen
– kuusi henkilöä sijoitetaan muihin kirjastoihin
– eläköitymisten myötä saadaan säästöjä tulevina vuosina
– kirjastoautolle on osoitettava tilat tai autosta luovutaan
– aineisto jaetaan muihin kirjastoihin ja ylimääräiset kappaleet myydään
– säästö ilman henkilöstökuluja säästöarvio noin 270 000 euroa

4.2. Tulojen lisäys
Kirjaston myöhästymismaksut 10 000 euroa

5. Varhaiskasvatuspalvelujen sopeuttamisohjelma

5.1. kotihoidon kuntalisä
(sisältyy edellä mainittuihin toimialan yhteisiin säästökohteisiin)

5.2. Päivähoitomaksukertymän lisäys
Maksunmääräytymisperusteiden muutoksella säästöä on arvioitu syntyväksi noin 300 000 euroa.

5.3. Loma-aikojen toimintaa tehostetaan
Sijaismäärärahan säästäminen vuoden 2011 toteutuneista kustannuksista, säästöarvio 250 000 euroa.

5.4. Tuulenpesän ryhmiksen lakkauttaminen syksyllä
Säästöarvio 13 000 euroa.

5.5. Konsultoivat erityislastentarhanopettajat
Kuuden henkilön vähennys, säästöarvio 240 600 euroa.

5.6. Projekti-elto (ryhmässä toimiva kiertävä opettaja)
Säästöarvio 40 100 euroa.

5.7. S2 opettaja
Säästöarvio 36 180 euroa.

5.8. SPB-projektin päättyminen
Säästöarvio 5 000 euroa.

5.9. Polku-toiminnasta luopuminen
Sisältyy edellä mainittuun toimialan yhteisiin säästökohteisiin vuonna 2014.

5.10. Avustajat 37 henkilöä
Säästöä noin 982 000 euroa.

6. Toisen asteen ja vapaan sivistystyön sopeuttamisohjelma

Musiikkiopisto

6.1. Kuntaosuusmaksujen poistaminen eli ei makseta salolaisten opiskelua toisissa musiikkiopistoissa.
Turku (neljä opiskelijaa), Forssa (kolme opiskelijaa) irtisanottu vuosi sitten lautakunnassa.
Säästö 12 000 euroa per vuosi.

6.2. Musiikkiopiston opintomaksujen korottaminen 20 prosentilla
Säästöä 30 000 euroa per vuosi.

Kansalaisopisto

6.3. Kotitalouksiin kaksi kertaa vuodessa jaettavan opinto-oppaan lopettaminen, jatkossa opinto-opas vain sähköisesti www-sivuilla.
Säästöä 13 000 euroa per vuosi.

6.4. Kurssimaksujen korottaminen,
Säästöä 20 000 euroa.

Lukiokoulutus

6.5. Lukioista on vaikea löytää säästöjä muualta kuin opiskelijoille annettavasta opetustuntimäärästä. Lukiokoulutuksen puolella ei ole koulukuljetuksia, oppimateriaali- ja tarvikekustannuksia eikä kouluavustajia, joista voisi säästää.

Tuntikehyksen leikkaaminen vaikuttaa kurssitarjontaan. Tuntikehyksen leikkauksen myötä opettajien opetusvelvollisuudet eivät täyttyisi Perniön ja Halikon lukioissa, joten virkoja olisi muutettava tuntiopettajuuksiksi. Tuntikehyksen leikkaaminen 5 prosentti eli noin 55 vuosiviikkotuntia. Säästö noin 100 000 euroa per vuosi ja 41000 euroa vuonna 2013

6.6. Opettajien Veso-koulutus
Säästöä noin 50 000 euroa.

7. Kulttuuripalvelujen sopeuttamisohjelma

7.1. POLKU -toiminnasta luopuminen

7.2. Avustuksista luopuminen (166 000 euroa, joka sisältyy sivistystoimen yhteisiin säästökohteisiin)

7.3. Henkilöstön lomautukset

7.4. Ei toteuteta kotiseutukokoelmien kesäajan aukioloa SAMUn kautta palvelujen ostoina tai työsopimuksina vaan kotiseutuyhdistykset toteuttavat sen omana toimintana 10 000 euroa.

7.5. Luovutaan Kulttuuritalo Kivasta vuodesta 2015 alkaen vuokrasopimuksen päättyessä, säästöä 126 000 euroa.

8. Liikuntapalveluiden esitys säästöjen tekemiseksi vuoden 2013 talousarvioon

8.1. Keinonurmen lämmityksen vähentäminen kuukaudella tammi–helmikuussa, säästö (jos lämmitys jätetään pois, säästöä syntyy 70 000 euroa per vuosi), noin 20 000 euroa.

8.2. Uimarantojen avaus kesällä 2012 vasta 15. kesäkuuta alkaen, säästöä noin 5000 euroa määräaikaisten palkoista. Lisää säästöä saadaan, kun saunanhoidon kulut pienenevät, noin 24 000 euroa.

8.3. Suomusjärven kuntosalin lakkautus 1.1.2013 alkaen  (vuokra ja siivous). Rekijoen ja Hiiden koulujen iltakäytöstä luopuminen (vuokra, siivous ja  iltavalvonta, noin 10 000 euroa.

8.4. Ohjatun liikunnan maksujen tarkistus 1.1.2013 alkaen 40 000 euroa.

8.5. Urheilukenttien ylläpidon lakkautuksia 10 000 euroa.

8.6. Kuntoratojen valojen sammutus kesäkaudeksi 4 000 euroa.

8.7. Laitoshuollon kilpailutus Salohallissa, urheilutalolla ja jäähallissa.

8.8. Uimahallin, jäähallin ja Salohallin päivystyksestä säästetään 18 700 euroa.

8.9. Yhden liikuntapaikkatyöntekijän vakanssin täyttämättä jättäminen, palkkakustannus vuodessa sotuineen ja haittatyökorvauksineen 41 000 euroa. Tästä rahasta varataan 7000 euroa vuodessa määräaikaisen kausityöntekijän palkkaan.

 

Sosiaali- ja terveystoimi

Terveystoimi
Ravitsemusterapian resurssin vähentäminen, säästöä noin 20 000 euroa.
Ollikkalan asukastuvan palkat, säästöä noin 36 000 euroa.
Muut kulut, säästetään noin  15 000–20 000 euroa.
Suolistosyöpien seulonta poistetaan (9,84 euroa per seulottava), säästöä 18 865 euroa.

Vanhuspalvelut
Vanhusneuvosto, säästöä noin  7700 euroa.
Kotihoidon avustukset (sotaveteraanit ja kotiapu), säästöä noin 30 000 euroa.
SAS-palveluohjaus, säästöä noin 180 000 euroa.
Omaishoidon tuki poistetaan, säästöä noin 1 700 000 euroa.
Tukipalveluita supistetaan (sauna-, kuljetus-, vaatehuolto-, asiointi-, ateria-,
turva- ja siivouspalvelut), säästöä noin 950 000 euroa.
Ateriakuljetuksia järkeistetään, säästöä noin 430 000 euroa.
Turva-henkilöstön käyntejä supistetaan, säästöä noin 60 000 euroa.
Hoitotarvikejakelua tehostetaan, säästöä 20 000 euroa.
Päivätoimintaa supistetaan (Perniö, Paukkulakoti, Rumpali), säästöä noin 480 000 euroa.
Päivätoiminta ilman kuljetusta, säästöä noin 100 000 euroa.
Ostopalvelut (tehostettu palveluasuminen), säästöä noin 2 800 000 euroa.

Sosiaalityö
Sosiaalityön avustukset (Työsalo ja Syty), säästöä noin 124 000 euroa.

Aikuissosiaalityön ostopalvelut
Salon seudun työkeskus, säästöä noin 450 000 euroa.
Perheasiainneuvottelukeskus, säästöä noin 50 000 euroa.
Waltti-työpajan toiminnasta säästetään noin 20 000 euroa.
Päihdehuollon ostopalveluista säästetään 100 000 euroa.
Perheryhmätoiminnasta säästetään 15 000 euroa.
Lastensuojelun ostopalvelut Ensi- ja turvakodit, ottolapsineuvonta, säästöä 15 000 euroa.
Perhekeskus, säästöä 16 000 euroa.
Tukiasunnot, säästöä 10 000 euroa.

Lautakunnan esitykset

Terveyspalvelut euroa/vuosi

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, säästöä  200 000 euroa.
Mielenterveyspalvelut/esh, säästöä 200 000 euroa.
Hoitotarvikejakelu, säästöä 70 000 euroa.
Suun terveydenhuolto, säästöä 250 000 euroa.
Muu erikoissairaanhoito. säästöä 200 000 euroa.
Joukko muita toimenpiteitä 100 000 euroa.
Yhteensä 1 020 000 euroa.
Vanhuspalvelut

Päivätoiminnasta säästetään 500 000 euroa.
Kotihoito jäädytetään nykytasolle
Omaishoidon tuki jäädytetään nykytasolle
Säästöä yhteensä 500 000 euroa.
Sosiaalityön palvelut

Päihdepalveluiden laitoshoito 150 000 e
Säästöä yhteensä 150 000 euroa.
 Tekninen toimi

Avustukset eivät ole lakisääteisiä. Vesihuolto-osuuskuntia, yksityisteiden tiekuntia ja kierrätyskeskustoimintaa avustamaan on vuoden 2012 talousarviossa 620 000 euroa.

Vaaditaan Varsinais-Suomen pelastuslaitosta mukauttamaan toimintansa siten, että Salon maksuosuus on korkeintaan 3 500 000 euroa, jolloin säästöä syntyy 300 000 euroa.

Vähennetään sekalaisia ostopalveluja, säästöä syntyy 210 000 euroa.

Myydään kaikki kiinteistöt, joiden myymisestä on olemassa päätös ja joiden apporttikohteet ovat siirtyneet Salon Vuokratalot Oy:lle, säästöä 200 000 euroa.

Vähennetään (tilapäisesti) vuosikorjauksiin käytettävää määrärahaa 730 000 euroon, jolloin säästetään 350 000 euroa.

Vähennetään (tilapäisesti) keittiötilojen ja –laitteiden korjauksiin käytettävää määrärahaa 50 000 euroon, jolloin säästetään 400 000 euroa.

Kilpailutetaan tuulisähkön hankinta markkinaehtoisesti, jolloin säästetään noin 85 000 euroa.

Luovutaan ruoanlaitosta Kukonkallion vanhainkodissa ja ostetaan ruoka SAS:n keittiöstä – RPP 400 000 euroa, kaupunki nettona 100 000 euroa.

Tehdään henkilöstöjärjestelyjä (mm. jätetään 14 työpaikkaa täyttämättä). Säästöä syntyy noin 600 000 euroa.